Bezig met laden...


Profielvloer-C6
Producttypering
Vormgeving en afmetingen
Prestaties en eigenschappen
Toepassing
Verwerking
Onderhoud
Kwaliteit en garantie
Milieu en gezondheid
Tekening
Rekenmodel
Bestektekst
Overige aspecten
Artikelgegevens

Profielvloer-C6Profielvloer C6: RAV BWL 2010.35.V5

Profielvloer C6: vlakke vloer met profiel en mestafdichting
De Profielvloer C6 is een emissiearme, geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven en regelmatige mestafstorten.
De mestspleten van 40 mm zijn prefab voorzien van een afdichting die bestaat uit een glijstrook en een flexibele flap.

Emissiefactor
De emissiefactor van de C6 is vastgesteld op 7,0 kg NH3.

-

ZEER LAGE EMISSIEFACTOR

- VLAKKE VLOER
- GOED BELOOPBAAR DOOR PROFILERING

SNELLE AFVOER URINE EN MEST
DOOR GLIJSTROOK KAN MEST OPTIMAAL AFGLIJDEN NAAR DE KELDER

Productbladen Concrelit Profielvloeren

Onderstaand treft u de productbladen aan van de verschillende emissiearme Profielvloeren van Concrelit. Op deze productbladen treft u de bijzonderheden per systeem in één oogopslag aan.

Profielvloer C1

Profielvloer C3

Profielvloer C5

Profielvloer C6

Profielvloer C7

Profielvloer C10

[01] Producttypering

Profielvloer-C6Productbladen Concrelit Profielvloeren

Onderstaand treft u de productbladen aan van de verschillende emissiearme Profielvloeren van Concrelit. Op deze productbladen treft u de bijzonderheden per systeem in één oogopslag aan.

Profielvloer C1

Profielvloer C3

Profielvloer C5

Profielvloer C6

Profielvloer C7

Profielvloer C10
Geprofileerd loopoppervlak

De koeien hebben grip in zowel de langs- als de dwarsrichting van de mestgang. Het geprofileerde loopoppervlak van de Profielvloer C6 bestaat uit haaks op elkaar staande langs- en dwarsgleuven waarmee ze een tegelprofiel vormen. De langs- en dwarsgleuven zijn hellend uitgevoerd zodat de urine en mest optimaal afgevoerd kunnen worden. De elementen worden niet aangrenzend gelegd waardoor om de 113 cm een mestdoorlaat van 40 mm ontstaat.


Afdichting mestspleten
De mestdoorlaten worden afgesloten met een speciale afdichtflap.

Schuifuitvoering
De vloer schuiven met een vaste mestschuif of een mestrobot waardoor een snelle urineafvoer gewaarborgd blijft.


Lengtematen:
200 - 400 cm

Breedtematen:
113 cm

Diktematen:
16 cm


Maatvoering emissiearme vloeren
Een snelle afvoer van mest en urine is van groot belang om de ammoniakemissie te reduceren. Vandaar dat er in de vloeren een mestdoorlaat van 40 mm is voorzien. Dit betekent dat bij de breedte van de betonelementen de mestdoorlaat moet worden meegerekend waardoor een werkende breedte van de betonelementen (inclusief mestdoorlaat, met of zonder afdichtingsflappen) ontstaat volgens onderstaande tabel:

Profielvloer C1 en C3: werkende breedte 113 + 2 cm = 115 cm

Profielvloer C5, C6 en C10: werkende breedte 113 + 4 cm = 117 cm

Profielvloer C6 balken: werkende breedte 36,9 + 4 cm = 40,9 cm

Onze Profielvloer C7 is een dicht vloersysteem. De breedte van de betonelementen en werkende breedte zijn gelijk (115 cm).

Bij het maken van het legplan en de aanschaf van materialen dient u rekening te houden met de werkende breedte.

[02] Vormgeving en afmetingen

Profielvloer-C6Emissiefactor
De emissiefactor is vastgesteld 7,0 kg NH3 per dierplaats per jaar.

Uitvoering
Aslast: 40 kN

Klik hier voor een kort filmpje

Klik hier voor film 2: profielvloer C6 in combinatie met robotschuif

Klik hier voor film 3: Profielvloer C6 in combinatie met robotschuif

[03] Prestaties en eigenschappen

Profielvloer-C6Geprofileerde vloer voor rundvee in ligboxstallen boven een mestkelder.
[04] Toepassing

Profielvloer-C6Verwerking- en gebruiksvoorschriften

 

Voor een correcte verwerking van de geleverde materialen, adviseren wij u de verwerkingsvoorschriften vooraf

goed door te nemen. U kunt deze downloaden via onderstaande link.

Download verwerkingsvoorschriften stalvloerelementen C6

[05] Verwerking

Profielvloer-C6 
Onderhoud stalvloeren
Een goede beloopbaarheid van de vloer is en blijft belangrijk. In dat kader is het buitengewoon van belang om in de keuze van het vloersysteem de volgende zaken te laten meewegen:
 
- stalklimaat (mate van ventilatie, temperatuurbeheersing, vochtigheid)
- stalbezetting (aantal m² per koe)
- mestafvoer (type mestschuif, schuiffrequentie)
- stalhygiëne
- stalinrichting (type ligboxen, breedte ligboxen, doorlopen)
- stalindeling (wijze van melken, weidegang, opstallen)
- mestconsistentie (voerspoor)
- loopvlak van de vloer (geruwd, geprofileerd, rubber)
 
 
 
[06] Onderhoud

Profielvloer-C6Kwaliteit:
De Concrelit betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd.
Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en wij zijn daarvoor gecertificeerd.
 
Download: KOMO Kwaliteitsverklaring
Download: ISO_9001
 

Producten met KOMO Certificering:
De producten voldoen aan beoordelingsrichtlijn BRL 2812 "Agrarische betonproducten" en worden gefabriceerd en geleverd met een KOMO Kwaliteitsverklaring.
 
Agrarische betonproducten die vallen onder BRL 2812 staan ook vermeld in NEN-EN 12737 "Roostervloeren voor stalgebouwen". Deze norm is niet van toepassing op berijdbare roostervloeren. Derhalve is geen CE-markering of Prestatieverklaring (DoP) verplicht. Voor de Nederlandse toepassingen geldt alleen BRL 2812 en volstaat een KOMO-certificaat op basis van voornoemde BRL.
 
 

[07] Kwaliteit en garantie

Profielvloer-C6Milieu:
De Concrelit betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd.
Gewerkt wordt volgens het milieuzorgsysteem ISO 14001 en daarvoor zijn wij gecertificeerd. Alle vervaardigde betonproducten voldoen aan de milieutechnische eisen van het bouwstoffenbesluit.
 
Download: ISO_14001
 
Download: CO2-Footprint
 

 
  
 
 
  
 
[08] Milieu en gezondheid

Profielvloer-C6 
 
Tekeningen
Om een nieuwe stal te kunnen ontwerpen, is het handig om te kunnen beschikken over de juiste producttekeningen en - indien relevant - systeemtekeningen m.b.t. emissiearme vloersystemen. Concrelit beschikt over een digitale bibliotheek met tekeningen. Deze tekeningen worden - op verzoek - gratis toegezonden.
 
Systeemtekeningen Emissiearme Profielvloeren
 

 Product

 Soort tekening

Omschrijving 

PDF 

 DWG

 
Profielvloer-C6
 

Product tekening

Geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven en afdichtflappen

 
Profielvloer-C6
 

Systeemtekening

Geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven en afdichtflappen

 

 Product

Soort tekening

 Omschrijving

 PDF

 DWG

 
Profiel-C6 balk
 

Product tekening

Geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven en afdichtflappen

[09] Tekening

Profielvloer-C6Speciaal voor de adviesbureaus en de ontwerpers  heeft Concrelit Stalvloeren bestekteksten beschikbaar  gemaakt. Deze kunt u onderstaand downloaden in  verschillende bestandsformaten.

Vloertype Bestandsformaat Bestandsformaat
Profielvloer C1

Profielvloer C3
Profielvloer C6
Profielvloer C7
Profielvloer C10


[11] Bestektekst

Profielvloer-C6Ammoniakmetingen
De Profielvloer C6 is samen met de W4 vloer gemeten in 4 verschillende proefstallen. ProMonitoring heeft de metingen uitgevoerd conform het meetprotocol. De resultaten worden in de eerste helft van 2017 gepubliceerd.

Voor de metingen van de ammoniakuitstoot van de Profielvloer C6 is gebruikgemaakt van financiering uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 voor Nederland (POP). Het POP wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).
Klik hier voor de aanvullende gegevens.
[12] Overige aspecten

Profielvloer-C6Assortiment Concrelit Profielvloer C6
De Profielvloer C6 is een vlakke geprofileerde vloer met hellende gleuven en regelmatige mestafstorten die zijn voorzien van afdichtflappen. De vloer moet frequent geschoven worden. De vloer valt onder RAV-systeemnummer BWL 2010.35.V5.

Lengte
cm

Breedte betonelement
cm

Werkende breedte
cm*

Dikte
cm

200

113

117

16

220

113

117

16

230

113

117

16

240

113

117

16

250

113

117

16

275

113

117

16

300

113

117

16

325

113

117

16

350

113

117

16

375

113

117

16

400

113

117

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Werkende breedte:
In dit vloersysteem is een mestdoorlaat van 40 mm voorzien. Dit betekent dat bij de breedte van de betonelementen de mestdoorlaat moet worden meegerekend waardoor een werkende breedte van 113 + 4 cm = 117 cm ontstaat.

Assortiment Concrelit Profielvloer C6 balk
De C6 balk is een vlakke geprofileerde balk met hellende gleuven en regelmatige mestafstorten die zijn voorzien van kunststof glijstroken en afdichtflappen. De balk wordt toegepast i.c.m. de C6 vloer. De balk wordt vaak toegepast op de plaatsen waar de mestschuif/-robot niet kan komen en op de druk belopen plaatsen als de wachtruimte en de ruimte voor de melkrobot.

Lengte
cm

Breedte betonelement
cm

Werkende breedte
cm*

Dikte
cm

200

36.9

40.9

16

220

36.9

40.9

16

230

36.9

40.9

16

240

36.9

40.9

16

250

36.9

40.9

16

275

36.9

40.9

16

300

36.9

40.9

16

325

36.9

40.9

20

350

36.9

40.9

20

375

36.9

40.9

20

400

36.9

40.9

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Werkende breedte:
In dit vloersysteem is een mestdoorlaat van 40 mm voorzien. Dit betekent dat bij de breedte van de betonelementen de mestdoorlaat moet worden meegerekend waardoor een werkende breedte van 36.9 + 4 cm = 40.9 cm ontstaat.

[13] Artikelgegevens
PDF productblad